Handige tips

Erfpacht, servicekosten en lidmaatschapsrecht

Wanneer de woning die u op het oog heeft op erfpacht staat, een appartement is en of een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging is, schakel dan direct een aankoopmakelaar in en laat u goed adviseren. Hiermee voorkomt u grote financiële problemen!

Nationale Hypotheek Garantie

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sluit je een veilige, verantwoorde en voordelige hypotheek voor het kopen van je huis. Er kunnen zich echter situaties in je leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. In een dergelijk geval kan het zijn dat je eigen huis verkocht moet worden en dat de opbrengst van je huis lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen aan de hypotheekverstrekker. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds van de NHG betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker.

Wat is het voordeel van de NHG?

Doordat het waarborgfonds een eventuele restantschuld betaalt aan de hypotheekverstrekker loopt de hypotheekverstrekker veel minder risico. Hierdoor kan deze een lagere rente aanbieden tot circa 0,7%.

Koopgarant

Bij koopgarant koop je de woning van een woningcorporatie met korting en deze garandeert de woning ook weer terug te kopen als jij hem wilt verkopen.

Koopgarant is een vorm van 'Verkoop onder voorwaarden'. Hiermee worden woningen duurzaam betaalbaar gehouden voor mensen met minder inkomen. Bij koopgarant ben je volledig eigenaar van de woning, echter hoe groter de korting, hoe lager het aandeel van de koper in de winstdeling bij verkoop van de woning.

Bij koopgarant garandeert de woningcorporatie de woning weer terug te kopen. Door deze terugkoopregeling is het risico voor de bank beperkt en zal deze ook aan mensen met een lager inkomen een hypotheek verstrekken.

Kopen van een appartement

Wilt u een appartement kopen, dan krijgt u met meer en andere regels te maken dan de koper van een eengezinswoning. U krijgt niet alleen het exclusieve gebruiksrecht van het appartement (privé-gedeelte), maar u wordt ook mede-eigenaar van het hele gebouw. Samen met de andere eigenaren moet u het gebouw onderhouden en beheren. Om te zorgen dat iedereen zich aan deze verplichting houdt, is wettelijk bepaald dat alle eigenaren automatisch lid zijn en blijven van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

U moet zich dus niet alleen goed informeren over de toestand van het appartement zelf, maar ook goed kijken naar de algehele staat waarin het gebouw zich bevindt, het functioneren van de VvE, de hoogte van het reservefonds, meerjaren begroting etc.

Servicekosten

De eigenaar van een appartement betaalt periodiek (maandelijks) aan de vereniging zogenaamde servicekosten. Iedere eigenaar betaalt zijn deel op basis van een vooraf bepaalde verdeelsleutel, meestal afgeleid van de grootte van het appartement. Hieruit betaalt de vereniging zaken als reparaties, schoonmaakkosten, onderhoud en verlichting van gemeenschappelijke ruimten, verzekeringen en de kosten van bestuur van de vereniging. Vaak ook wordt een bedrag gereserveerd voor groot onderhoud in de toekomst. Een goed functionerende vereniging heeft daarvoor een meerjaren onderhoudsplan ontwikkeld. De waarde van het appartement wordt daarom niet alleen bepaald door het appartement, de ligging, etc., maar zeker ook door de staat van onderhoud van het gebouw en de stand van de reserveringsrekening.

Het bestuur van de VvE

De koper van het appartement krijgt te maken met twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. Vaak is of wordt het bestuur van de VvE uitbesteed aan een professionele partij in de vorm van een beheerder of een administrateur. Bij kleinere VvE’s kan het voorkomen dat één van de eigenaren de taak van bestuurder op zich neemt; al dan niet bijgestaan door een professionele parttime kracht. Het zijn uiteindelijk de eigenaren samen die de besluiten nemen in de algehele vergadering en het bestuur een bepaald mandaat geven.

Reglement van splitsing

De statuten van de vereniging zijn terug te vinden in het Reglement van splitsing. Hierin zijn de rechten en plichten van de eigenaars opgenomen. Dit reglement is opgesteld door de notaris na voltooiing van de bouw van het appartementencomplex en vastgelegd in de splitsingsakte. Op de bijbehorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven. Vaak is daarnaast nog een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin leef- en gebruiksregels opgenomen zijn.

Checklist

Wij onderzoeken in ieder geval de volgende zaken voor u:

 1. Krijgt u een huisvestingsvergunning? (Neem dit mee in de ontbindende voorwaarden in de koopakte);
 2. Krijgt u de financiering rond? (Ook als ontbindingsgrond opnemen in de koopakte);
 3. Zijn er welstandsbepalingen? (Moet u eerst door een ballotagecommissie);
 4. Zijn er klachten over (geluids)overlast?;
 5. Is het gebouw een monument of zijn er andere beperkende bepalingen van overheidswege?;
 6. Rust er een aanschrijving van de Gemeente op het gebouw?;
 7. Wat is het geldende bestemmingsplan voor het gebouw en de omgeving?;
 8. Zijn er bouw- of sloopplannen in de directe omgeving te verwachten?;
 9. Is er asbest in het complex verwerkt?;
 10. Is er een al dan niet in gebruik zijnde olietank in de grond aanwezig?;
 11. Zijn er loden drinkwaterleidingen in het gebouw?
 12. Wat is de status van de fundering en funderingspalen?

Bouwkundige keuring

De aankoop van een woning vraagt om een gedegen en goede voorbereiding. Regelmatig vertonen huizen onopgemerkte (verborgen) gebreken, achterstallig onderhoud of pakt een verbouwing duurder uit dan verwacht. Daarom raden wij u een bouwkundige keuring aan. Daarnaast hebt u als koper volgens artikel 17 van het Burgerlijk Wetboek een onderzoeksplicht. Als u vraagtekens heeft bij de bouwkundige kwaliteit van de woning die u wilt kopen, moet u onderzoek (laten) uitvoeren. Een bouwkundige keuring voldoet aan deze onderzoeksplicht.

Bij een bouwkundige keuring krijgt u inzicht in de gebreken, herstelmaatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten. Een aankoopkeuring is een visuele inspectie die u een beeld geeft van de bouwkundige staat van de woning die u wilt kopen en een overzicht van de herstelkosten.