Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 2. Makelaar: Polle Aankoopmakelaardij
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot Aankoop van onroerende zaken (artikel 18) en de overige door de makelaar te verrichten diensten. Onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals erfpacht en opstal;
 4. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de makelaar waaronder de courtage vermeld onder e;
 5. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop van onroerende zaken;
 6. Polle Aankoopmakelaardij: vastgoeddeskundige gevestigd Vaalderweg 2, 1873 GK te Groet;

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een makelaar gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.

ARTIKEL 3 – Algemeen en persoonlijk aanbod

 1. Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening die de consument in kwestie mag verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
 2. Na kennisneming van het algemene aanbod door de consument, biedt de makelaar de consument de gelegenheid daarover met hem in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen.
 3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijk aanbod schriftelijk of elektronisch in een opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen.
 4. Bij het ontbreken van een door de consument ondertekende schriftelijke of van de consument afkomstige elektronische opdracht heeft de makelaar geen recht op betaling van honorarium of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht bij betwisting alsnog kan bewijzen.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de opdracht

Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; en exclusief eventueel bijkomende kosten zoals een bouwkundige keuring, kadastrale inmeting, notariskosten etc.

De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de consument en aanvaarding van de makelaar. Beiden dienen de opdracht te hebben ondertekend. De makelaar behoudt zich het recht voor om een opdracht tot dienstverlening te weigeren.

ARTIKEL 5 – Duur van de opdracht

Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd. Na elk jaar dat de opdracht voortduurt, is de opdrachtgever € 150,- excl. Btw verschuldigd welke tussentijds dient te worden voldaan.

ARTIKEL 6 – Einde van de opdracht

 1. De opdracht eindigt door:
  1. vervulling van de opdracht door de makelaar, tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft (artikel 17);
  2. intrekking van de opdracht door de consument;
  3. teruggaaf van de opdracht door de makelaar;
  4. ontbinding door een van beide partijen;
  5. overlijden van de consument.
 2. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door de makelaar - de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Het vervuld zijn doet niet af aan zijn uit die opdracht voortvloeiende verplichting om de consument bij de afwikkeling te begeleiden.
  Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
 3. Een opdracht kan zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, worden ingetrokken. De makelaar heeft terzake recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 15 en, indien en voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op intrekkingkosten. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt nadat makelaar een waarde-advies heeft afgegeven van de “aan te kopen onroende zaak” of wanneer de prijsonderhandeling is gestart, is opdrachtgever het volledige courtage verschuldigd zoals vermeldt in de opdatcht tot dienstverlening. Het intrekken van een opdracht dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 4. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in artikel 11 lid 1 beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de consument. De teruggaaf door de makelaar dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 5. Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. Onder ‘wederpartij’ wordt hier verstaan de wederpartij van de makelaar (dit is: de consument /opdrachtgever) dan wel de wederpartij van de consument (dit is: de makelaar). De verklaring tot ontbinding dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 6. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de makelaar, respectievelijk de consument de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking, teruggaaf, beëindiging of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

ARTIKEL 7 – Omzetbelasting, opeisbaarheid

 1. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 2, zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de overeenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is uitgevoerd, dan wel deze om andere redenen eindigt.

ARTIKEL 8 – Algemene verplichtingen van de makelaar

 1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de consument. Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
 2. De makelaar houdt de consument regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
 3. De makelaar stuurt de consument een behoorlijk gespecificeerde factuur waarin een redelijke betalingstermijn wordt vermeld. Indien de consument niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt de makelaar hem een betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.

ARTIKEL 9 – Algemene verplichtingen van de consument

 1. De consument verschaft de makelaar naar beste weten en kunnen die informatie die de makelaar nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.
 2. De consument betaalt de makelaar voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn. Indien de consument dat nalaat en hij ook geen gevolg geeft aan de in artikel 8 lid 3 genoemde betalingsherinnering, is hij in verzuim en is de makelaar gerechtigd de wettelijke rente in meerdering te brengen.
 3. De makelaar is na verloop van de in artikel 8 lid 3 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.
 4. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.
 5. Wanneer door opdrachtgever een koopovereenkomst wordt ontbonden met als oorzaak een “BKR-registratie”(bureau krediet registratie), is opdrachtgever het volledige courtage verschuldigd en zal de opdracht tot dienstverlening van rechtswege eindigen.

ARTIKEL 10 – Opdracht tot bemiddeling, deeldiensten

De kern van een opdracht tot Aankoopbemiddeling betreft het geven van advies over de waarde van de woning, het voeren van onderhandelingen, controleren koopakte, afschouwen van de woning en begeleiding bij het vinden van een goede notaris en passende hypotheek.

Daarnaast staan, tenzij anders overeengekomen, de opdrachtgever uit hoofde van een opdracht tot bemiddeling onder meer de volgende deeldiensten ter beschikking:

 • Afgeven waardeadvies, beoordeling van de waarde;
 • Voeren van onderhandelingen;
 • Opstellen koopakte;
 • beoordeling van de waarde van de betreffende onroerende zaak;
 • besteding van aandacht aan juridische, financiële, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
 • begeleiding bij de afwikkeling.

Voor deze deeldiensten kan ook apart een opdracht worden verstrekt. Op deeldiensten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet.

ARTIKEL 11 – Verplichtingen van de makelaar

 1. De makelaar dient zich te onthouden van het aanvaarden van meer dan één bemiddelingsopdracht met betrekking tot een en dezelfde onroerende zaak. Indien hij eerder een bemiddelingsopdracht heeft ontvangen betreffende een bepaalde onroerende zaak, kan hij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht aantoonbaar is beëindigd.
  Indien uit twee of meer lopende bemiddelingsopdrachten door de makelaar diensten moeten worden verleend met betrekking tot een zelfde onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan dient de makelaar dit schriftelijk of elektronisch te melden aan zijn opdrachtgevers. De makelaar is in dat geval verplicht om, uiterlijk op het moment dat het stadium van onderhandelingen tussen beide opdrachtgevers wordt bereikt, overleg te voeren met zijn opdrachtgevers. Dit overleg dient er toe te leiden dat één van de opdrachten wordt opgeschort dan wel beëindigd. Het is de makelaar dus niet toegestaan om betreffende eenzelfde onroerende zaak, aan meer dan één opdrachtgever diensten te verlenen wanneer het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, ongeacht de wensen van de betrokkenen.
 2. De consument wiens bemiddelingsopdracht op grond van het in het vorige lid bepaalde wordt beëindigd is de makelaar geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd met uitzondering van eventuele kosten zoals genoemd in artikel 16 die de makelaar reeds in opdracht van de consument heeft gemaakt.
 3. De makelaar is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de consument, tenzij deze hiertoe een schriftelijke of elektronische volmacht heeft verleend.
 4. De makelaar houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID).

ARTIKEL 12 – Verplichtingen van de consument

Het is de consument, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten de makelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.

ARTIKEL 13 – Courtage

 1. De consument is de makelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever-koper of –huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft (buiten Noord-Holland).
  Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 2. Tenzij anders overeengekomen is courtage ter zake van bemiddeling bij Aankoop of deeldienst van een onroerende zaak opeisbaar zodra de ontbindende of opschortende voorwaarden uit de koopovereenkomst zijn verlopen.
 3. Betaling dient te geschieden in euro’s binnen veertien dagen (tenzij anders vermeld) na factuurdatum. Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. .
 4. Na beëindiging van de bemiddelingsopdracht als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b t/m e is de consument geen courtage verschuldigd indien er een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt, tenzij:
  • de consument heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 12;
  • de makelaar genoegzaam bewijs levert dat de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak het gevolg is van dienstverlening van de makelaar aan de consument tijdens de looptijd van de opdracht.
 5. Wanneer een tot stand gekomen koopovereenkomst door gebruikmaking door de koper van de wettelijke bedenktijd (artikel 7:2 BW) wordt beëindigd of ontbindt op grond van ontbindende voorwaarden financiering, is consument (koper) het volledige courtage verschuldigd. 
 6. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, behoudt de makelaar recht op volledige courtage, tenzij de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortkomen (wanprestatie) van de makelaar.

ARTIKEL 14 – Berekening courtage

 1. De courtage wordt berekend zoals gesteld in de opdracht tot dienstverlening.
 2. Met de gestelde tarieven wordt bedoeld de koopsom inclusief het bedrag aan roerende zaken en/of de V.O.N. prijs inclusief Btw.
 3. Indien over de koopsom BTW verschuldigd is, dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting.
 4. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van de BTW.
 5. Bij koop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond wordt de courtage berekend over het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
 6. Bij koop van een appartementsrecht wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.
 7. Bij koop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van onroerende zaken of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
 8. Gelijkgesteld met koopovereenkomsten worden voor de courtageberekening:
  • ruilkoop;
  • huurkoop;
  • financial lease;
  • koop op afbetaling;
  • koop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevat (economische eigendomsoverdracht);
  • het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
 9. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht of verkocht, en/of er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.

ARTIKEL 15 – Kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de consument bij opdracht voor bemiddeling bij koop of huur de kosten die de makelaar ten behoeve van de consument maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar tevoren met de consument overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast te leggen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.
 2. De consument is ter zake van een intrekking nimmer schadeplichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals € 150,- excl. BTW per bezichtiging alsmede de intrekkingkosten € 350,- excl. BTW.
 3. Tussentijds zal na elk jaar dat de opdracht voortduurt, € 150,- excl. BTW in rekening worden gebracht alsmede de gemaakte kosten (o.a. € 150,- per bezichtiging).

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid

Eventuele aansprakelijkheid van makelaar is beperkt tot het bedrag dat van het courtage. Makelaar is in ieder geval niet aansprakelijk voor: kosten als gevolg van verlopen ontbindende voorwaarden; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met technische installaties. Elektrische installaties, vervuilde grond, asbest, funderingsproblemen, houtknagende insecten, betonrot en verborgen gebreken. Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens makelaar vervalt zodra de juridische levering heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 17 – Afwijking

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de makelaar en de consument worden vastgelegd.